เที่ยวทิพย์

เปิดตำราคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

เปิดตำราคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ถึง 2566 ไว้ในอัตราคงที่ เทียบเท่ากับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ถึง 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้เสียภาษีมีระยะเวลาในการปรับตัว วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปศึกษาวิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แก่ใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แก่ใครบ้าง?
 • เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของห้องชุด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน เนื่องจากถ้าเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีชื่อปรากฏในโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น เจ้าบ้านก็ไม่ใช่ผู้เสียภาษี
 • ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สิน ซึ่งทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ ได้แก่ ผู้เช่าที่ราชพัสดุอยู่ แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ แต่เป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย
 • ผู้ที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ๆ เช่น
  • ผู้ที่ซื้อบ้านในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ต้องเสียภาษีที่ดินในปี 2565 เนื่องจากถือว่าได้ครอบครองภายในวันที่ 1 มกราคม 2565
  • ผู้ที่ซื้อคอนโดในวันที่ 5 มกราคม 2565 ยังไม่ต้องเสียภาษีที่ดินในปี 2565 เนื่องจากยังไม่ได้ครอบครองในวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ต้องไปเสียภาษีในปี 2566 แทน

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565
 • ที่ดินเกษตรกรรม ภาษีที่ดินสูงสุดร้อยละ 0.15
  • เจ้าของที่ดิน เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสียภาษี เพราะกฎหมายยกเว้นให้ในปี 2563 ถึง 2565 แต่ในปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรกต่อเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เจ้าของที่ดิน เป็นนิติบุคคล ต้องเสียภาษีตามอัตราปกติ คือ
   • มูลค่าทรัพย์สิน 0 – 75 ล้านบาท ร้อยละ 0.01
   • มูลค่าทรัพย์สิน 75 – 100 ล้านบาท ร้อยละ 0.03
   • มูลค่าทรัพย์สิน 100 – 500 ล้านบาท ร้อยละ 0.05
   • มูลค่าทรัพย์สิน 500 – 1,000 ล้านบาท ร้อยละ 0.07
   • มูลค่าทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 0.10
 • ที่พักอาศัย ภาษีที่ดินสูงสุดร้อยละ 0.3
  • บ้านหลังเล็ก ซึ่งมีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
   • มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี
   • มูลค่าทรัพย์สิน 50 – 75 ล้านบาท ร้อยละ 0.03
   • มูลค่าทรัพย์สิน 75 – 100 ล้านบาท ร้อยละ 0.05
   • มูลค่าทรัพย์สิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 0.10
  • บ้านหลังหลัก (บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
   • มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นภาษี
   • มูลค่าทรัพย์สิน 10 – 50 ล้านบาท ร้อยละ 0.02
   • มูลค่าทรัพย์สิน 50 – 75 ล้านบาท ร้อยละ 0.03
   • มูลค่าทรัพย์สิน 75 – 100 ล้านบาท ร้อยละ 0.05
   • มูลค่าทรัพย์สิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 0.10

การชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถเดินทางไปชำระที่สำนักงานเขต หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลได้ด้วยตนเอง หรืออาจเลือกชำระผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้ ทว่าจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีชำระภาษีล่าช้า ซึ่งจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

อ่านบทความเศรษฐกิจเพิ่มเติม : นักช้อปต้องรู้! นำของเข้าไทยแบบไหนไม่เสียภาษี