เที่ยวทิพย์

ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครบัตรคนจนประจำปี 2565

ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครบัตรคนจนประจำปี 2565

บัตรคนจน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กำลังจะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดสวัสดิการและให้การช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบัตรคนจนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจน 2565 

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจน 2565 
 • สัญชาติไทย
 • อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักบวช นักพรต ผู้กักกัน ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
 • รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก ตราสารหนี้ และพันธบัตร ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
 • ครอบครัว มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  • ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว
   • ห้องชุด ขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
   • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
   • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
   • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
   • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
   • ใช้ที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
   • ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
  • ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว
   • ห้องชุด ขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน
   • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

หากตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แล้วพบว่าตนมีสิทธิสมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น สามารถดำเนินการลงทะเบียนบัตรคนจน ปี 2565 ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • รอประกาศเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
 • รอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
 • ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรคนจน
 • เริ่มใช้สิทธิบัตรคนจนผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจนเข้าใจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องทุกประการ สามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในทันที โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นต้นทุนในการเริ่มต้นสร้างอาชีพให้แก่ผู้ขาดแคลนรายได้อีกด้วย