เที่ยวทิพย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน เงินเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน เงินเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยผู้มีรายได้น้อย ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยอุดหนุนเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน วันนี้แอดมินจึงจะพาผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านมาตรวจสอบวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เปิดปฏิทินโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน’65

เปิดปฏิทินโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน’65

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค จำนวน 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมอบให้ผู้ถือบัตรทุกคน
 • เงินค่าโดยสารรถสาธารณะ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมอบให้ผู้ถือบัตรทุกคน
 • เงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาทต่อคนต่อสามเดือน (กรกฎาคมถึงกันยายน)
 • เพิ่มวงเงินส่วนช่วยเหลือโครงการเพิ่มกำลังซื้อ จำนวน 200 บาทต่อคน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินสงเคราะห์ในการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 50-100 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2565 จะได้รับเงินในเดือนเมษายนถึงกันยายน 2565 
 • เงินผู้สูงอายุที่ดำเนินการโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะโอนเงินเข้าวันที่ 23 เมษายน 2565 พร้อมแสดงปฏิทินการโอนเงินงวดที่เหลือ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินช่วยเหลือค่าประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อหนึ่งครัวเรือนต่อเดือน
 • ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้เรียบร้อย และมีค่าบริการในการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ mwa.co.th เพื่อขอคืนเงินค่าน้ำประปาคืนได้ โดยมียอดสูงสุดไม่เกิน 600 บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 315 บาทต่อหนึ่งครัวเรือนต่อเดือน
 • สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กฟภ. เพื่อขอคืนเงินค่าไฟฟ้า โดยจะต้องชำระเงินไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการคืนให้ในภายหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผู้พิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน (ปรับขึ้นจากเดิม 800 บาทต่อเดือนเท่านั้น)
 • ผู้พิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาท พร้อมทั้งได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นอีก 200 บาทต่อเดือน
 • ผู้รับสิทธิสามารถกดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยได้

การโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ หรือบัตรคนจนจะดำเนินการตามวันที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบยอดเงิน และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ทันทีที่ได้รับการโอนเงิน อย่างไรก็ตามหากมียอดเงินเหลือใช้ หรือใช้ไม่หมดในแต่ละเดือน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะสมยอดเงินคงเหลือไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ทุกท่าน จำเป็นต้องรักษาสิทธิ์และบริหารจัดการเงินสนับสนุนให้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมากที่สุด

อ่านบทความเศรษฐกิจเพิ่มเติม : ประกันสังคมทุ่ม 3 สิทธิจากการมีบุตร