เที่ยวทิพย์

ประกันสังคมทุ่ม 3 สิทธิจากการมีบุตร

ประกันสังคมทุ่ม 3 สิทธิจากการมีบุตร

ประกันสังคม เป็นช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชนคนไทย ผู้มีรายได้และจ่ายเงินเข้าหน่วยงานประกันสังคม ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ภายใต้การกำกับของกระทรวงแรงงาน มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ หรือว่างงาน พร้อมทั้งความมั่นคงด้านสุขภาพร่างกาย ตลอดจนให้ความสำคัญกับครอบครัวที่มีบุตร สำนักงานประกันสังคมจึงได้เปิดเผยข้อมูลระบุสิทธิประโยชน์ 3 ประการ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และกำลังวางแผนจะมีบุตร โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

สิทธิประกันสังคมจากการมีบุตร

สิทธิประกันสังคมจากการมีบุตร
 • สิทธิประกันสังคมว่าด้วยสิทธิคลอดบุตร
  • จะได้รับสิทธิในการเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร
   • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   • วงเงิน 15,000 บาท (ทั้งคุณพ่อและคุณแม่)
  • จะได้รับเงินสงเคราะห์จากการหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตร (สิทธิจำกัดเฉพาะผู้ประกันตนฝ่ายหญิง)
   • จำกัดสิทธิ คนละ 2 ครั้ง เท่านั้น
   • เหมาจ่าย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เฉลี่ยเป็นระยะเวลายาวนาน 90 วันเท่านั้น
  • เงื่อนไขการรับสิทธิ
   • จะต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันคลอดบุตร
   • จะต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 38 และมาตรา 40 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตลอดจนได้รับสิทธิคุ้มครอง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
 • สิทธิประกันสังคมว่าด้วยสิทธิฝากครรภ์
  • จะได้รับค่าตรวจครรภ์ และค่าฝากครรภ์ จำนวน 1,500 บาท
   • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 500 บาท
   • อายุครรภ์ 12 ถึง 20 สัปดาห์ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 300 บาท
   • อายุครรภ์ 20 ถึง 28 สัปดาห์ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 300 บาท
   • อายุครรภ์ 28 ถึง 32 สัปดาห์ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 200 บาท
   • อายุครรภ์ 32 ถึง 40 สัปดาห์ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 200 บาท
  • สามารถยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประจำพื้นที่ที่สะดวก
 • สิทธิประกันสังคมว่าด้วยสิทธิสงเคราะห์บุตร
  • จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 800 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน (จำนวนสูงสุด ไม่เกินครั้งละ 3 คน) ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
  • เงื่อนไขการรับสิทธิ
   • จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ซึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
  • เงื่อนไขการหมดสิทธิ
   • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
   • เมื่อบุตรเสียชีวิต
   • เมื่อยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
   • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หากผู้ประกันตนกำลังวางแผนมีบุตรสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์ในการรับสิทธิได้ โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สะดวก ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ตนมีสิทธิ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประกันตนได้ที่ www.sso.go.th หรือติดต่อสายด่วน 1506 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง