เที่ยวทิพย์

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าประชารัฐ 2565

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าประชารัฐ 2565

ค่าไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้มีหลายครัวเรือนกำลังประสบปัญหาหนี้สินและค้างชำระค่าไฟเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจน สูงสุด 315 บาท วันนี้แอดมินจึงได้สรุปเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิมาให้ทุกท่านได้ศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิลงทะเบียน

ศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิลงทะเบียน

ก่อนเริ่มต้นการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขให้ถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถลงทะเบียนและเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าจำเป็นต้องเป็นผู้มีสิทธิในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับสิทธิในการลด 1 สิทธิ/ครัวเรือน/บิลเดือน/หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า เท่านั้น
 • กรณีที่มียอดค่าใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทถ้วน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จะไม่ได้รับสิทธิในการลดค่าไฟจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ต้องชำระเงินเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้ผู้ใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป
 • หากผู้ใช้ได้รับสิทธิในการใช้ไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่สามารถใช้สิทธิลดค่าไฟฟ้าตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น ๆ ได้
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด
 • มาตรการลดค่าไฟฟ้าจะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 เท่านั้น

วิธีการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

หากผู้ใช้ไฟฟ้าท่านใดได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการตามมาตรการลดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า และพบว่าตนเองมีสิทธิตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถลงทะเบียนขอลดค่าไฟฟ้าได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากนั้นกดสมัครสมาชิก พร้อมทั้งยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมด
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก/ลงทะเบียนให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักลงไป พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าให้ถูกต้อง
 3. กดเลือกบิลประจำเดือน จากนั้นให้กรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ปรากฏในบิลประจำเดือนตามข้อมูลที่ปรากฏจริง และทำการกดยืนยันข้อมูล 

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง

 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง จากนั้นกดสมัครสมาชิก พร้อมทั้งยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมด
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก/ลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือเลขมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (กรอกเฉพาะหมายเลข 8 หลักเท่านั้น) จากนั้นให้กรอกข้อมูลบัญชีแสดงสัญญา (กรอกเฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลักเท่านั้น) เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตามที่ระบุไว้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (ถ้ามี) 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลดังรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน และดำเนินการให้บริการต่อไป

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขตามมาตรการของรัฐ ได้แก่ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนจน ซึ่งมียอดค่าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ดังนั้นหากใครมีสิทธิตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิลดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ทันที