เที่ยวทิพย์

เช็คสิทธิบัตรทอง 30 บาทประจำปี 2565

เช็คสิทธิบัตรทอง 30 บาทประจำปี 2565

สิทธิบัตรทอง 30 บาท เป็นสิ่งที่ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จำเป็นต้องให้ความสนใจ และคอยติดตามสิทธิประโยชน์ที่บัตรทองครอบคลุม เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องครอบถ้วน ซึ่งล่าสุดทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ได้ออกร่างประกาศเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้บุคคลที่มีสิทธิจะได้นับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยบริการสามารถรับค่าใช้จ่ายตามที่ สปสช. กำหนดได้ วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง 30 บาท มาให้ทุกท่านได้ศึกษาและติดตามกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง 30 บาท

สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง 30 บาท

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบอร์ดสปสช. ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พุทธศักราช 2564 ซึ่งจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิบัตรทองครอบคลุมค่าใช้จ่าย หรือไม่คลอบคลุมค่าใช้จ่ายใดบ้าง โดยมีรายละเอียดสิทธิบัตรทองที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • สิทธิบัตรทองครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยมีรายการที่บัตรทองสามารถเบิกจ่ายได้ คือ
  • บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การตรวจวินิจฉัยโรค
  • การตรวจและรับฝากครรภ์
  • การบำบัดและการบริการทางการแพทย์
  • ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • การทำคลอด
  • การกินอยู่ในหน่วยบริการ
  • การบริบาลเด็กทารกแรกเกิด
  • บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
  • บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  • บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
  • บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ดสปสช. กำหนดเพิ่มเติม
  • บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
  • บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)
  • การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน
 • สิ่งที่บัตรทองไม่ครอบคลุม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ
  • เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกิดความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
  • การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
  • การบริการทางการแพทย์อื่นตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สิทธิบัตรทอง 30 บาท ครอบคลุมการเบิกจ่ายจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในประเภทที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินชีวิต หากใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หมายเลข 1330 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเงื่อนไขในการเบิกจ่าย และทำให้บุคคลที่มีสิทธิจะได้นับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยบริการสามารถรับค่าใช้จ่ายตามที่ สปสช. กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว