เศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพเกษตรกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพเกษตรกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเป็นหลักชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้นำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างกับทุกอาชีพ ทุกวิถีชีวิต ทุกชนชั้นโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมที่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้โดยตรงและทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเพราะพื้นฐานของหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมาจากอาชีพเกษตรกรรม วันนี้แอดมินได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นฐานความรู้ของอาชีพเกษตรกรรมเพื่ออธิบายให้หลาย ๆ คนเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะนำไปปรับใช้กับเรื่องต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ หรือการลงมือประกอบธุรกิจต่าง ๆ ก็สามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้นั่นเอง

พอเพียงอย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงอย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่สะท้อนถึงแนวทางการดำรงและแนวปฏิบัติตนของประชาชนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกอาชีพ ทุกเพศและทุกวัยทั้งด้านบริหารการจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านชุมชนจนนำไปสู่การก้าวทันต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ หากจะกล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดในการเอาชีวิตรอดท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของเศรษฐกิจก็สามารถพูดได้เนื่องจากพื้นฐานของเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นให้พึ่งพาตนเองเป็นหลักสำคัญนั่นเองโดยองค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้

 • สามห่วง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปโดยจะต้องยึดหลักสำคัญ คือ จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  • ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอดีนั้น โดยอาศัยหลักของเหตุผลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมทั้งจะต้องพิจารณาสาเหตุ ปัจจัย ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
  • ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมต่อการรับมือสำหรับผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะเป็นผลที่เป็นไปตามการคาดการณ์ หรือผลที่เกิดขึ้นแบบกะทันหัน หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีก็จะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไปได้
 • สองเงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • เงื่อนไขความรู้ จะเป็นความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะทำอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนการปกิบัติงาน
  • เงื่อนไขคุณธรรม จะเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนั้น ๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เช่น การทำงานต้องมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทนและความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้สำเร้จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 • สี่มิติ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม โดยสี่มิตินี้จะเป็นเสมือนประโยชน์หรือผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหลักการสามห่วง สองเงื่อนไข นั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างกับหลักการง่าย ๆ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปต่อยอดได้กับทุกอาชีพ เป็นการวางแผนให้งานต่าง ๆ ที่กำลังจะลงมือทำเป็นไปได้อย่างรอบคอบและไม่ฟุ่มเฟือย หากใครต้องการจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรื่องใดก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องปรับเปลียนหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ขอให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางเศรษฐกิจที่แปรปรวนอย่างนี้ได้อย่างชาญฉลาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะ