เศรษฐกิจ 4.0 คืออะไร?

เศรษฐกิจ 4.0 คืออะไร?

การพัฒนารูปแบบหรือแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญและใช้อยู่นั่นเป็นหลักคิดง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นหูผ่านตามากันบ้างแล้ว หลักคิดนั้นก็คือ “เศรษฐกิจ 4.0” หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า “Thailand 4.0” นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือรู้จักแนวคิดนี้มาก่อนวันนี้แอดมินได้รวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 4.0 มาให้ได้อ่านกัน ว่าแต่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามอ่านในหัวข้อประเด็นถัดไปได้เลย

เศรษฐกิจ 4.0 หรือ Thailand 4.0 คืออะไร

เศรษฐกิจ 4.0 หรือ Thailand 4.0 คืออะไร

เศรษฐกิจ 4.0 หรือ Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามบริบทของสังคมไทย กล่าวได้ว่า เศรษฐกิจ 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็นโมเดลสำหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้คิดค้นขึ้นภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศในขณะนั้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะรัฐบาลที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเน้นการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้เจริญขึ้น และพร้อมรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตามยุคสมันที่เปลี่ยนไปนั่นเองโดยระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการดังนี้

  1. เปลี่ยนจากการสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าประเภทนวัตกรรม
  2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
  3. เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ

เศรษฐกิจ 4.0 หรือ Thailand 4.0  นับเป็นโมเดลที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นโมเดลที่ทุกภาคส่วน ทุกคน และทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันผลักดันไปพร้อม ๆ กันในทุกด้านจึงจะประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนคือกระบวนการคิดโดยจะต้องเน้นการคิดให้มาก คิดให้รอบด้าน รวมไปถึงต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คงยังย่ำอยู่กับที่นั่นเอง ดังนั้นโมเดล Thailand 4.0 จึงเป็นเสมือนพลังงานบวกของคนในประเทศที่ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยที่กำลังเป็น “ประเทศกำลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” นั่นเอง
เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 4.0 หรือ โมเดล Thailand 4.0 ที่แอดมินนำมาฝากกันในวันนี้คงจะทำให้ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าโมเดลนี้มีลักษณะอย่างไร และมีแนวทางในการนำไปใช้อย่างไร เมื่อทุกคนรู้รายละเอียดและเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คงจะดำเนินไปในทิศทางที่ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น หากคนไทยทุกคนร่วมมือกันโดยไม่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญก็อาจจะเป็นพลังสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาประเทศไทยไปได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ แต่หากคนไทยยังยึดมั่นถือมั่นในประโยชน์ส่วนตน การพัฒนาประเทศไทยก็อาจจะไปได้ช้า ดังนั้น แอดมินจึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยทุก ๆ คนรวมพลังกันในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าด้วยโมเดลของรัฐบาล คือ โมเดล Thailand 4.0 เพราะนอกจากจะช่วยให้ประเทศไทยพํฒนานาแล้ว ระบบเศรษฐกิจก็จะดียิ่งขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วย