เที่ยวทิพย์

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ภัยร้ายใกล้ตัว

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ภัยร้ายใกล้ตัว

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza โดยสามารถติดต่อผ่านการไอ การจาม และการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ติดเชื้อ หลายท่านมักเข้าใจว่าไข้หวัดใหญ่มีลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป ไม่ได้มีความอันตรายมากนัก แต่ในความเป็นจริงโรคไข้หวัดใหญ่สามารถก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง หรืออาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตภายหลังการติดเชื้อได้ ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่มาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และเฝ้าสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อาการของโรค

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดธรรมดา ทว่าจะมีอาการบางประการที่แตกต่าง และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ได้แก่

  • มีไข้สูง
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดศรีษะ
  • ไอแห้ง ไม่มีเสมหะ
  • มีน้ำมูก และคัดจมูก
  • ปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อ
  • บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม

โดยทั่วไปจะมีอาการประมาณ 2 – 3 วัน แต่หากท่านใดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นแบบฉับพลันและรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป ควรปรึกษาแพย์เพื่อพิจารณาอาการ และเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันถ่วงที 

กลุ่มเสี่ยงของโรค

กลุ่มเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่

กลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนที่มีความอันตราย และสมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ดังนี้

  • โรคไต
  • โรคตับ
  • โรคเลือด
  • โรคหอบหืด
  • โรคมะเร็งปอด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคปอดเรื้อรัง
  • โรคถุงลมโป่งพอง
  • โรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมน
  • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่ โรคเอดส์ โรคมะเร็ง
  • โรคทางสมอง ได้แก่ โรคลมชัก อัมพาต อัมพฤกษ์ พิการทางสมอง ปัญญาอ่อน โรคกล้ามเนื้อและไขสันหลัง

แนวทางป้องกันโรค

แนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายผ่านการไอ จาม สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน ดังนั้นวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนแออัด
  • ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา
  • ไม่สัมผัสหรือใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  • หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
  • รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วงก่อนฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และช่วงก่อนฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพราะเป็นช่วงที่มาการระบาดรุนแรง

วิธีการรักษา

วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่จะเริ่มต้นจากการรับประทานยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยยาดังกล่าวจะเข้าไปยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสในร่างกาย ทั้งนี้ปริมาณการใช้ยาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นแพทย์จะพิจารณาจ่ายยาตามอาการและความเสี่ยงในการรักษาโรค อย่างไรก็ดีแพทย์อาจพิจารณาสั่งยาประเภทอื่น ๆ เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ เป็นต้น 

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่แพร่กระจายได้ง่าย ดังนั้นทุกท่านจึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ